โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังและควบคุมโรค R8-506

เขตสุขภาพที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

image03

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังและควบคุมโรค R8-506

๒) เพื่อจัดทำและปรับปรุงระบบโปรแกรมเฝ้าระวังและควบคุมโรค R8-506 ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุมโรค R8-506 ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

ผู้ร่วมเข้าอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทีมพัฒนาระบบ

 • นายไพฑูรย์ สาสัย
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.อุดรธานี

 • นายปริวัฒน์ วิเศษสิทธิ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.อุดรธานี

 • นายพิทักษ์พร พานศรี
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รพ.หนองวัวซอ

 • นายศรายุธ ทรงวุฒิ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รพ.วังสะพุง

 • นายมนัสพงษ์ พลภูมี
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.หนองคาย

 • น.ส.ธิดารัตน์ ไตรผล
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.สกลนคร

 • นายคมกฤช แก้วมะ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.สกลนคร

 • นายทัพไทย ภูแช่มโชติ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.สกลนคร

 • นายอดิเรก วิเศษอุด
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.นครพนม

 • นายตะวัน พรหมสี
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.นครพนม

 • นายชยณัฐ สุวะมาตย์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.บึงกาฬ

 • นายดำรงศักดิ์ บุญพันธ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สสจ.บึงกาฬ

 • นายปริญญา ลอยพิมาย
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รพ.บึงกาฬ

 • นายสิริพงศ์ ชำนาญไพร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

 • นายพัฒนรัฐ พุดหล้า
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

 • นายสุวิวัฒน์ สุทธิบริบาล
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

 • นายพรหมมินทร์ เค้าโครต
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สสจ.อุดรธานี

 • นางกัลยา จันทร์เขียว
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สสจ.อุดรธานี

 • นางสาวหทัยรัก จันคูหา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สสจ.อุดรธานี

 • นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สสจ.นครพนม

 • นายปรีชา แสงพันธ์ตา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

  สสจ.เลย

 • นายนรินทร์ งามพิทักษ์
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

  สสจ.เลย

 • นายพงษ์ชาติ จันทนา
  นักวิชาการสาธารณสุข

  สสอ.วังสะพุง

 • นายคมกริช ดีนาค
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สสอ.โพธิ์ตาก

 • น.ส.ดารุณี อ่างมัจฉา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

  สสอ.สังคม

 • นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

 • นายไกรวุฒิ แก้วชาลุน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  สสจ.นครพนม

 • นายภาสกร ประดับวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  สสจ.หนองคาย

 • นายพงศธร คำบ่อเศร้า
  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

  รพ.หนองหาน

 • นายธนัทพิสิษฐ์ ศรีรัตนาม
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8